Doprava zadarmo od 50€!

Štatút súťaže


 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o kožené puzdrá.“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Peter Hoffelder
  Sídlo: Predná Huta 1614/10, 05201, Spišská Nová Ves
  IČO: 33065624
  DIČ: 1020686590
  Zapísaný v registri: živnostenský register č. 810 - 4853 zo dňa 20. mája 2013
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 28.7.2021 - 2.8.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má tvralé bydlisko na územi Slovenskej republiky.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko na území Slovenska.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže sledoval náš firemný profil na instagrame, dal lajk na súťažnú fotografiu a v komentároch označil dvoch užívateľov instagramu.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži budú 3 rôzne kožené puzdrá na smartfón. Hodnota výhry bude závisieť od vybraného produktu. ( Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, okrem ceny zo športových súťaží prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. )
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú vyžrebovaní traja víťazi spomedzi platne prihlásených účastníkov losovaním, ktoré zaznamenáme a zverejníme na našej instagram-ovej stránke. Víťazi budú tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak niektorý z víťazov nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  https://www.hoffebelts.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook Ireland Ltd ( Instagram ) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook Ireland Ltd ( Instagram ) takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.7.2021